Provjerite uvjete

Grad Šibenik zapošljava u Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom

Šibenik   |   Autor: Š.I.   |   28.02.2024 u 19:13

  ilustracija/ŠibenikIn
Grad Šibenik raspisao je natječaj za zapošljavanje u Upravnom odjelu za gospodarenje gradskom imovinom.

'Za prijam u službu u Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom:

1. viši stručni suradnik za imovinsko-pravne poslove (1 izvršitelj- m/ž)

- sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij pravne struke,

- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

2. viši stručni suradnik za imovinsko-pravne poslove - vježbenik (1 izvršitelj- m/ž) na određeno vrijeme od 12 mjeseci.

- sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij pravne struke.

Poseban uvjet: položen državni ispit (radno mjesto br. 1).

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni ispit, uz obvezu da ga polože u roku od godine dana od prijma u službu.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Na radno mjesto vježbenika može biti primljena osoba sa završenim obrazovanjem navedenog stupnja i struke, koja u okviru tog stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke ima manje od 12 mjeseci radnog iskustva.

Služba se zasniva na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca (radno mjesto br. 1.).

Kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

– dokaz o državljanstvu (preslik osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),

– dokaz o stručnoj spremi: preslik diplome,

– uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka (ne starije od 6 mjeseci),

– presliku uvjerenja o položenome državnome ispitu (radno mjesto br. 1.),

– dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (preslik radne knjižice, potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili drugi odgovarajući dokument),

– potvrdu poslodavca ili drugi odgovarajući dokument (ugovor o radu, rješenje i sl.) o radnom iskustvu ostvarenom na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke od najmanje jedne godine (radno mjesto br. 1.)

– životopis i

– vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat dostavlja prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.), te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19, 84/21 i 156/23), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na natječaj, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Kandidati su u prijavi dužni navesti radno mjesto i redni broj za koji podnose prijavu.

S kandidatima prijavljenim na javni natječaj provest će se testiranje i intervju radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava javnim natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navedeni su na web-stranici www.sibenik.hr. Na web-stranici www.sibenik.hr, i na oglasnoj ploči u prizemlju zgrade gradske uprave, Šibenik, Trg palih branitelja Domovinskog rata 1, bit će objavljeno vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave s prilozima dostavljaju se Službi Tajništva Grada Šibenika, Šibenik, Trg palih branitelja Domovinskog rata 1, u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, s obveznom naznakom: »Natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom«.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku', poručuju iz Grada Šibenika na službenim internet stranicama.

Podijeli:        

// PROMO

// IZ KATEGORIJE

//   FOTO GALERIJE

//   VIDEO